Voorwaarden; 

Bouwkundige constructie: 

De glaspanelen worden gemonteerd op een door derden te leveren en te monteren (staal- beton)  constructie. 

Deze constructie dient voldoende sterk en stabiel te zijn. Verder dient de constructie vlak en  strak te worden uitgevoerd. 

Uitvoering van het staal i.o.m. Struktglas B.V.. 

Wij maken u er op attent, dat de maatvoering en afwerking van de bouwkundige constructie, zeer  nauwkeurig dient te zijn. +/- 1,5mm. Deze dient te conformeren aan de exacte maatvoering van  Struktglas B.V.. 

Meet- teken- en begeleidingskosten: 

Wij zijn ervanuit gegaan dat wij tekenwerk dienen te verrichten, om de uitvoering van door ons uit  te voeren  

werkzaamheden te bepalen en vast te leggen. Echter eventuele benodigde voorstel-, overzicht, – werk en/of detailtekeningen worden pas verstrekt na ontvangst van een getekende opdracht  bevestiging. 

Om de maatvoering van door ons te leveren constructie en/of beglazing te bepalen zullen wij de  maatvoering van de bouwkundige constructie , welke door derden dienen te worden verzorgd,  overnemen van door u verstrekte tekeningen en gegevens.  

Eventueel zullen wij meet werkzaamheden op de bouwplaats verrichten om ontbrekende  maatvoering te verkrijgen. 

Wij zijn er vanuit gegaan dat de tekeningen, ten behoeve van de (staal)constructie door u op cd rom worden aangeleverd. Tevens bestaat de mogelijkheid uw gegevens per E-mail te verzenden  naar info@struktglas.nl 

Wij werken met tekensysteem autocad 2021, wanneer u een ander tekensysteem anders dan  autocad gebruikt, dan verzoeken wij u er zorg voor te dragen dat door u toegezonden bestanden  door ons systeem probleemloos kunnen worden gelezen. 

Beproeving: 

In onze aanneemsom zijn geen kosten voor een eventuele beproevingen opgenomen zoals een  zandzak slinger proef.

Montage: 

Om goed, veilig en snel te kunnen werken is het noodzakelijk dat de werkplek tijdens onze  werkzaamheden goed bereikbaar en begaanbaar is. De werkvloer dient dan ook vrij te zijn van  derden en/of andere obstakels. 

T.b.v. het glas transport dient er een bouwlift aanwezig te zijn geschikt voor de maximale glas  afmeting. 

Afwijkend op het bestek: 

– Aanbieding is conform onze interpretatie van het bestek en tekeningen. Geldigheid: 

– tot 1 maand na offertedatum (officiële bestelling voor verstrijken geldigheid  offertedatum). 

Buiten onze competentie vallen de volgende zaken: 

– Het verzorgen van gepast verticaal transport (kraan en dergelijke) en horizontale  bereikbaarheid ten behoeve van beglazing boven de 25 kg/persoon of boven de  50kg/twee personen. Indien deze hulpmiddelen niet aanwezig zijn, kunnen wij deze  verzorgen en zullen de kosten hiervan aan u doorberekenen. Als mede de manuele  arbeid t.b.v. het verticaal transport. 

– Alle schoonmaakwerkzaamheden aan het glas 

– Timmer- en schilderwerk 

– Verzorgen van mallen op glasmaat voor modelruiten, indien niet voldoende in een keer  kan worden gemeten. 

– Alle hak- en breekwerk en het treffen van bouwkundige voorzieningen – Het uithakken van sparingen ten behoeve van vloerveren etc. 

– Alle risico van breuk en beschadiging van reeds geplaatst glas 

– Thermische breuk op de bouw, alsmede schade door molest, rand- storm en  explosieschade. 

– De folies worden zo mogelijk in de fabriek aangebracht. 

– Uitgangspunt er is steeds voldoende werk voor een volledige dagtaak voor minimaal 2  monteurs 

– Wachturen zijn in de uitvoering voor rekening van onze opdrachtgever á €80,- p/u. – Levering en plaatsing per ruit eenmalig breuk- en krasvrij 

– Onze medewerkers zijn verplicht zich aan de veiligheidsregels te houden op de  bouwplaats alsmede te voldoen aan onze veiligheidsvoorschriften. Wij zijn gerechtigd  werkzaamheden in onveilige situaties te weigeren, zoals het werken op niet vaststaande 

en/of niet goedgekeurde steigers, werken tussen of onder steigers, op onbeveiligde  galerijen, balkons, trappenhuizen en overig slecht begaanbaar terrein. 

– Indien leveringen op uw verzoek moeten worden uitgesteld, zullen wij de materialen  uiterlijk 1 maand na de eerste afroep aan u factureren. 

– Leges voor precariorechten en parkeergelden voor opslag buiten uw bouwterrein, het  verkrijgen van speciale toegangspassen en daaruit voortvloeiende kosten, komen voor  rekening van de opdrachtgever. 

Garanties en schades: 

– Bij gelaagd-gehard glas en gelaagd-thermisch versterkt glas kunnen onderlinge  verschuivingen van de glasbladen veroorzaken, dat er een minder fraai uiterlijk ontstaat.  Dit is echter inherent aan het fabricageproces en kan nimmer reden zijn tot reclamaties 

– Hardglas kan het effect van hardingsvlekken met zich mee brengen, het polaroid effect.  Dit is inherent aan het product hardglas. 

– Hardglas dan wel gehard gelaagd glas kan door het productie proces een kromming in  het glas met zich mee brengen. Dit is echter inherent aan het fabricageproces en kan  nimmer reden zijn tot reclamaties. 

– De glasdikte wordt bepaald aan de hand van de NEN 2608, welke tevens gesteld wordt in  het bouwbesluit. Afwijkingen zijn niet toegestaan. 

– Evenals het gestelde in het vorige punt zullen wij ons tevens houden aan de NEN-3569,  waarin bepaald wordt in welke situaties en toepassingen veiligheidsglas en/of welk type  veiligheidsglas moet worden toegepast. Ook hier zullen wij ons houden aan het gestelde  in de norm. U kunt slechts middels een schriftelijke bevestiging ons er van kwijten, dat  anderszins beschermende maatregelen zijn of worden genomen. 

– Levering geschiedt onder onze algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk  inkoopvoorwaarden van onze contractpartners van de hand. 

Start werkzaamheden in overleg. 

Betaling: 

deelfacturen per omgaande te voldoen, de laatst factuur 30 dagen na factuurdatum. 50 % bij opdracht, (tekenwerk wordt door ons verzorgd) 

30 % bij aanvoer materialen 

15 % na rato gereedkomen werk. 

5 % bij einde werkzaamheden Struktglas B.V.

Algemene voorwaarden van Struktglas B.V. 

Artikel 1 Definities 

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende  betekenis gebruikt,  

tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 

 1. Opdrachtnemer: Struktglas B.V., 
 2. Opdrachtgever: iedere opdrachtgever/(rechts)persoon van de Opdrachtnemer, 3. Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever; 4.Werkdag: elke kalenderdag met uitzondering van zaterdag en zondag, algemene of ter plaatse van het werk erkende of door de overheid dan wel bij of krachtens de voor de opdrachtnemer geldende CAO voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of  andere niet individueel toegekende vrije dag. 

Artikel 2 Algemeen 

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst  tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, voor zover deze Voorwaarden niet  door de Opdrachtgever uitdrukkelijk zijn afgewezen. De toepasselijkheid van eventuele  inkoop of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden door de Opdrachtnemer  uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 2. Het is voor de Opdrachtgever niet mogelijk deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te  wijzigen. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden dienen te allen tijde door de  Opdrachtnemer uitdrukkelijk te worden goedgekeurd. 
 3. De Opdrachtgever is gehouden zo spoedig mogelijk een wijziging van adres-,  woonplaats- en factuurgegevens schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee te delen.  Zolang geen wijziging is ontvangen, zal de Opdrachtnemer de door de Opdrachtgever  opgegeven adres-, woonplaatsen factuurgegevens als correct mogen beschouwen. 
 4. De door de Opdrachtnemer gemaakte offertes en gedane aanbiedingen zijn  vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen vanaf de datum van afgifte, tenzij  uitdrukkelijk anders aangegeven. De Opdrachtnemer is slechts aan een offerte  gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen de  overeengekomen termijn worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 Prijzen en aanbesteding 

 1. Alle prijzen luiden in Euro’s en zijn exclusief BTW, belastingen, van overheidswege  opgelegde heffingen of kostenverhogende maatregelen welke naar haar aard voor  rekening van de Opdrachtgever dienen te komen, alsmede eventuele in het kader van de  Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten en/of  kosten van begrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen etc., tenzij  uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 2. De Opdrachtnemer behoudt zich tevens het recht voor tussentijdse wijzigingen van kostprijsbepalende factoren (waaronder valutaschommelingen), belastingen,  heffingen en andere naar haar aard voor rekening van de Opdrachtgever komende  kostenverhogende maatregelen aan de Opdrachtgever tussentijds door te belasten.  Deze tussentijdse verhoging kan geen reden voor ontbinding opleveren. 
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte  opgenomen aanbod komt de Overeenkomst niet overeenkomstig deze afwijkende  aanvaarding tot stand, tenzij de Opdrachtnemer uitdrukkelijk anders aangeeft. 
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de Opdrachtnemer niet tot het verrichten  van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 5. Voor zover schriftelijk overeengekomen heeft de Opdrachtnemer op elk moment het  recht om van de Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of  zekerheidsstelling te verlangen voor de uit te voeren werkzaamheden. 
 6. Indien de Opdrachtnemer monsters, modellen of voorbeelden toont, dienen deze  slechts ter indicatie van de nog te leveren goederen. De geleverde goederen kunnen op  ondergeschikte punten afwijken van het getoonde, waaronder tevens geringe  kleurverschillen, structuurafwijkingen en verkleuringen dienen te worden verstaan. 

Artikel 4 Aanvang en duur van de werkzaamheden 

 1. Binnen 8 dagen na de aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever dient deze aan  de Opdrachtnemer een leveringsschema te verstrekken waarop in ieder geval  uitdrukkelijk staat vermeld op welke data de verschillende goederen dienen te worden  geleverd en wanneer de werkzaamheden dienen te worden aangevangen en opgeleverd 
 2. De opleveringstermijn wordt uitgedrukt in voor alle partijen duidelijke bewoordingen  zoals werkdagen, weken, maanden of een bepaalde einddatum, 
 3. Is in de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een  termijn dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te  stellen en een redelijke termijn te geven waarbinnen de werkzaamheden alsnog  dienen te worden afgerond,
 4. Indien de Opdrachtnemer op- en aanmerkingen op de detailtekeningen heeft  gemaakt, wordt de Opdrachtgever geacht deze te hebben gecontroleerd en akkoord  bevonden indien de Opdrachtnemer het leveringsschema zoals bedoeld in lid 1 van de Opdrachtgever ontvangt, 
 5. De volgende gevallen zijn ten alle tijde grond voor verlenging van de 

opleveringstermijn, 

 1. door omstandigheden die niet aan de Opdrachtnemer te wijten zijn kan op een  werkdag of halve werkdag respectievelijk 5 uren of 2 uren door het grootste deel  van de werknemers of machines niet worden gewerkt, 
 2. vertraging van de werkzaamheden door overmacht of voor rekening van  Opdrachtgever komende omstandigheden, 
 3. de opleveringsdatum valt op een andere dag dan een werkdag; 
 4. wijzigingen in de uitvoering van de werkzaamheden of het bestek door of  namens de Opdrachtgever, 
 5. Opdrachtgever en Opdrachtnemer beslissen gezamenlijk tot de verlenging, 
 6. De werkzaamheden worden verricht op werkdagen en binnen de normale werktijden  van de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen. 

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Indien de Opdrachtnemer een datum voor het begin van de werkzaamheden van de Opdrachtgever ontvangt, in welke vorm dan ook, of met de werkzaamheden op  verzoek van de Opdrachtgever is begonnen, waaronder ook voorbereidende  werkzaamheden worden verstaan, wordt de Opdrachtgever geacht te hebben  ingestemd met de door de Opdrachtnemer opgegeven offerte en Algemene  Voorwaarden, 
 2. Tenzij anders overeengekomen behoudt de Opdrachtnemer zich het recht voor werkzaamheden te weigeren of te staken indien de Opdrachtnemer van oordeel is  dat(voortzetting van) de werkzaamheden tot conflicterende of gevaarlijke situaties kan  leiden, 
 3. Indien de Opdrachtgever de werkzaamheden belemmert, vertraagt, op (herhaaldelijk)  verzoek van Opdrachtnemer geen (nadere) informatie verschaft, de werkzaamheden zelf  wenst uit te (laten) voeren of op een of andere manier zich niet aan het leveringsschema  houdt, dient de Opdrachtgever zowel de reeds door de Opdrachtnemer gemaakte kosten  

en nog te maken kosten, waaronder de kosten zoals beschreven in artikel 3 lid 1, als de  gehele aanneemsom te voldoen. 

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft de Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 2. Indien door de Opdrachtnemer of door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden in  het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de

Opdrachtgever of door deze aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg  voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, waaronder in ieder  geval wordt begrepen: 

 1. goede en fatsoenlijke toegang voor beladen (vracht)auto’s tot aan de ingang  van het gebouw, 
 2. afsluitbare, verlichte, droge, schone, vorstbestendige en hitte  

beveiligde/beschermde opslagruimte van voldoende formaat, 

 1. water en elektriciteit, waaronder krachtstroom, en voldoende aansluitpunten  binnen een straal van 25 meter, 
 2. droge, stofvrije, geluidsarme en voor andere medewerkers (tijdelijk) afgesloten  werkomgeving, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, 
 3. toegang tot het schaftlokaal, wasgelegenheid en toiletten, 
 4. bescherming van reeds aangebracht materiaal van zowel Opdrachtnemer als  Opdrachtgever tegen beschadiging en/of vernieling, 
 5. bruikbare en aan de wettelijke voorschriften voldoende bouwliften, steigers en  ander bouwmateriaal, 
 6. gebruikelijke en duidelijk aangegeven voorzieningen voor het gescheiden  inzamelen van afval, waaronder chemisch afval. 
 7. De Opdrachtgever draagt in ieder geval voldoende zorg voor orde en veiligheid op de  werkplek en een goede staat van de te verwerken materialen en het tot de  Opdrachtnemer te beschikking gestelde materieel. Tevens draagt de Opdrachtgever de  zorg voor de door Opdrachtnemer op het terrein opgeslagen materiaal en materieel,  waaronder uitdrukkelijk is begrepen het aannemen van voor de werkzaamheden van  Opdrachtnemer vereiste materialen en materieel alsook het opvolgen van de gegeven of  op de verpakking aangeven instructies/aanwijzingen voor de opslag hiervan. 
 8. Indien de Opdrachtgever niet aan de in lid 5 en lid 6 gestelde voorschriften kan voldoen  of heeft voldaan, heeft de Opdrachtnemer het recht de extra kosten die gemaakt moeten  worden om de werkzaamheden alsnog goed tot uitvoering te kunnen brengen of de  ontstane schade, bij Opdrachtgever in rekening te brengen. 

Artikel 6 Opneming, goedkeuring en oplevering 

 1. De opneming van de werkzaamheden geschiedt in de regel binnen 8 dagen na  ontvangst van de schriftelijke mededeling van de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever  van de dag op welke de werkzaamheden zullen zijn voltooid. 
 2. De Opdrachtgever meldt de datum en het tijdstip van de opneming schriftelijk en  tenminste 3 dagen van tevoren bij de Opdrachtnemer. 
 3. Indien de Opdrachtnemer niet binnen 8 dagen na de opneming schriftelijk op de  hoogte wordt gesteld van de goedkeuring van de werkzaamheden, worden deze geacht te  zijn goedgekeurd.
 4. De opdrachtgever is verplicht een opgave van de gebreken te verstrekken indien de werkzaamheden niet worden goedgekeurd. De Opdrachtnemer verplicht zich de  gebreken zo spoedig mogelijk en met inachtneming van hetgeen in artikel 12 is vervat, te  herstellen. 
 5. Kleine gebreken die voor een volgende deelbetaling door de Opdrachtnemer kunnen worden hersteld, leveren geen grond voor afkeuring en/of opschorting van de betaling op, tenzij de Opdrachtnemer met het herstel in gebreke blijft. 
 6. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd nadat zij zijn goedgekeurd of  als het object waaraan de werkzaamheden zijn verricht door de Opdrachtgever in  gebruik is gegeven, waarbij gedeeltelijke ingebruikneming tevens gedeeltelijke  goedkeuring impliceert. 

Artikel 7 Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te  vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst  

dienovereenkomstig aanpassen. 

 1. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan  dit het tijdstip van voltooiing van de uitvoering beïnvloeden en/of financiële of  kwalitatieve consequenties hebben. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo  spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien een vaste prijs is overeengekomen  zal de Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft. 
 2. In afwijking van lid 2 zal de Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen  brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die in  redelijkheid aan de Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. 

Artikel 8 Betaling 

 1. Betaling, waaronder ook deelbetaling, dient te geschieden binnen 30 dagen dan wel  per omgaande na factuurdatum, op een door de Opdrachtnemer aan te geven wijze in de  valuta waarin is gedeclareerd. 
 2. Verrekening door de Opdrachtgever is niet toegestaan behalve op grond van een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling of met schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer is ten alle tijde bevoegd door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te verrekenen. 
 3. Indien een betaling van eenheidsprijzen en/of deelbetalingen zijn overeengekomen,  zijn deze bij benadering en nimmer ter dekking van meer- en/of minderwerk of andere op verzoek extra uitgevoerde werkzaamheden. De Opdrachtnemer factureert de Opdrachtgever tussentijds of achteraf voor meer- en/of minderwerk, andere op verzoek extra uitgevoerde werkzaamheden en overige openstaande posten.
 4. Indien de Opdrachtgever niet tot betaling overgaat binnen de overeengekomen termijn,  is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 7,5 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Een gedeelte van een vervallen maand zal als een hele maand worden aangemerkt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 
 5. De Opdrachtnemer heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente te laten strekken.  De Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. De Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 
 6. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor werkzaamheden niet uit te voeren of  op te schorten indien de betalingsverplichtingen niet worden nagekomen door de  Opdrachtgever. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de eventueel hieruit  voortvloeiende schade. 

Artikel 9 Incasso 

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte  voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever in het geval van  een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden gesteld op ten  minste 15% van de hoofdsom vermeerderd met de contractuele rente, en zullen  minimaal Euro 250,- per vordering bedragen. 
 2. Indien de Opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs  noodzakelijk waren, waaronder opslagkosten, komen ook deze voor vergoeding in  aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen  eveneens voor rekening van de Opdrachtgever. 
 3. De Opdrachtnemer is gerechtigd de met het oog op de invordering van belang zijnde gegevens, met inachtneming van de privacyregels ter zake, te verstrekken aan de instantie(s) welke door de Opdrachtnemer met de invordering worden belast. 

Artikel 10 Bezwaren, klachten en garantie 

 1. Bezwaren tegen de facturen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 5 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van vorenstaande termijn wordt de Opdrachtgever  geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
 2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 2 dagen na  ontdekking, doch uiterlijk binnen 6 maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden  schriftelijk te worden gemeld aan de Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo  gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Opdrachtnemer  in staat is adequaat te reageren. Na het verstrijken van vorenstaande termijn wordt de  Opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden te hebben goedgekeurd. 
 3. Het indienen van een bezwaar of klacht schort de betalingsverplichting niet op. Na de gestelde termijn ontvangen of niet schriftelijk ingediende klachten zijn nietig en worden niet meer door de Opdrachtnemer in behandeling genomen. 
 4. Indien een klacht gegrond is, zal de Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is  geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 
 5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12 
 6. Na herstel-en/of vervangingswerkzaamheden worden bovenstaande termijnen opnieuw van kracht met betrekking tot de herstelde en/of vervangen goederen en werkzaamheden. De vervangen goederen worden te allen tijde eigendom van opdrachtnemer. 
 7. De garantieverplichting van de Opdrachtnemer tegenover de Opdrachtgever zal nooit de fabrieksgarantie overtreffen. 

Artikel 11 Opschorting en ontbinding 

Ingeval: 1. 

 1. de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een  verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn  eigendommen wordt gelegd, 
 2. de Opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, 
 3. de Opdrachtgever enige uit kracht der Wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, 
 4. de Opdrachtgever strafrechtelijk wordt vervolgd, 
 5. de Opdrachtgever nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, 
 6. de Opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte  daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande  vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, 
 7. de Opdrachtnemer na het sluiten van de Overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden  goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 8. de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, heeft de Opdrachtnemer door het enkel plaatsvinden van een van  bovenstaande omstandigheden het recht hetzij de Overeenkomst als ontbonden te  beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag  verschuldigd door de Opdrachtgever op grond van de door de Opdrachtnemer verleende  diensten terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel  op te eisen, alles onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen. 

Geval; 2.  

Voorts is de Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan  wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde  instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht, alles onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen. 

Geval; 3.  

In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar  rechtvaardigt. 

Artikel 12 Aansprakelijkheid 

 1. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige  gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de Opdrachtnemer kenbaar behoorde te  zijn. 
 2. De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van werkzaamheden welke na uitdrukkelijk afraden door Opdrachtnemer op uitdrukkelijk verzoek  van de Opdrachtgever toch zijn uitgevoerd, waaronder mede wordt begrepen de gebruikmaking  van ondeugdelijke materialen of materieel, het uitvoeren van werkzaamheden op een  ondeugdelijke constructie of ondergrond, volgens een ondeugdelijke werkwijze of onder  ondeugdelijke omstandigheden. 
 3. De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade aan verborgen leidingen. 
 4. Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor directe schade is te allen tijde beperkt tot de aanneemsom of een evenredig gedeelte hiervan.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
 6. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor  zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
 7. de eventueel in alle redelijkheid te maken kosten om de gebrekkige prestatie van de Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan de Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en/of de Opdrachtnemer niet de kans en de tijd heeft gekregen het gebrek zelf te herstellen; 
 8. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. 
 9. De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de  Opdrachtnemer of zijn direct ondergeschikten. 

Artikel 13 Vrijwaringen, intellectuele eigendom en eigendomsvoorbehoud 

 1. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van eigendom en/of privacy op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. 

2.Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is. 

 1. Alle door de Opdrachtnemer verstrekte gegevens, waaronder tevens catalogi, ontwerpen, tekeningen en matenstaten, vallen onder het auteursrecht, blijven eigendom van de Opdrachtnemer en worden op verzoek geretourneerd. De (eventuele) Opdrachtgever onthoudt  zich van vermenigvuldiging, ter hand stelling of inzage geven aan derden van hetgeen in het  kader van de (nog uit te voeren) werkzaamheden verstrekt is. 
 2. Alle door de Opdrachtnemer geleverde goederen en verstrekte gegevens blijven eigendom van  de Opdrachtnemer totdat de Opdrachtnemer alle verplichtingen uit alle Overeenkomsten is  nagekomen. 
 3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de goederen van de Opdrachtnemer op enigerlei wijze met enig recht ten gunste van zichzelf of een derde te bezwaren of te belasten. Indien er bij  de Opdrachtnemer beslag op de goederen wordt gelegd, dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat de Opdrachtnemer de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare  toestemming aan de Opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden en deze in bezit te nemen. 

Artikel 14 Overmacht 

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan hun schuld,  en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen  voor hunrekening komt. 
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende  oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop de Opdrachtnemer geen invloed kan  

uitoefenen, doch waardoor de Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te  komen. Werkstakingen in het bedrijf van de Opdrachtnemer worden daaronder  begrepen. 

 1. De Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen. 
 2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen  uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder  der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding  van schade aan de andere partij. 
 3. Voor zover de Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige  waarde toekomt, is de Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen  respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De Opdrachtgever is  gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke en rechtsgeldige  Overeenkomst.

Artikel 15 Geheimhouding en niet-overname personeel 

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij  in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.  Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk als dit door de andere partij is  medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de  Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde  rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de Opdrachtnemer zich ter zake  niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of  toegestaan recht van verschoning, dan is de Opdrachtnemer niet gehouden tot  schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot  ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan. 
 3. De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede een jaar  na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter  zake heeft plaatsgehad met de Opdrachtnemer, medewerkers van de Opdrachtnemer of  van ondernemingen waarop de Opdrachtnemer ter uitvoering van deze Overeenkomst  beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de  Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. 

Artikel 16 Geschillen, consument en toepasselijk recht 

 1. De rechter in de vestigingsplaats van de Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft de Opdrachtnemer het recht het geschil  voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep  op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in  onderling overleg of met toepassing van Arbitrage te beslechten. 

2.Op elke Overeenkomst tussen de partijen is Nederlands recht van toepassing. 

 1. Indien de Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument), zijn de met het consumentenrecht strijdige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig. 
 2. Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden  volledig van toepassing.

Artikel 17 Beoordelingen visuele afwijkingen 

Bij de visuele beoordeling van geleverde goederen committeren wij ons aan de  volgende richtlijnen; 

 1. Beoordeling enkel glas bij oplevering volgens KCG (kenniscentrum glas) Beoordeling (algemeen) 

Glas wordt allereerst beoordeeld op het doorzicht, zonder eventuele afwijkingen vooraf te  markeren. Alle waargenomen storende afwijkingen dienen dan genoteerd te worden. 

Beoordelingsmethode I; 

Bij diffuus daglicht* op een afstand van 2 meter waarbij het midden van de ruit zich op  ooghoogte en recht voor de observator bevindt. 

Beoordelingsmethode II; 

Bij diffuus daglicht* op een afstand van 3 meter waarbij het midden van de ruit zich op  ooghoogte bevindt. Observeer de ruit maximaal 20 seconden tot onder een horizontale kijkhoek van 30˚. 

Toegestane fouten; 

Gelaagd glas (max. 2 glasbladen tot 5m2)** 

Zichtbaar bij beoordelingsmethode I 

De onderstaande beoordeling van gelaagd glas geldt voor het 

doorzicht met uitzondering van een 15 mm randzone van het 

glas, die zich doorgaans binnen het beglazingssysteem bevindt. 

 • Puntfouten, luchtbelletjes et cetera 

Alle fouten ≤ 1 mm toegestaan 

Toegestaan als fout > 1 mm en ≤ 3 mm:

– 1 fout als ruit ≤ 1 m2 

– 2 fouten als ruit > 1 m2 en ≤ 2 m2 

– 1 fout per m2 als ruit > 2 m2 en < 5 m2 

– fout > 3 mm: niet toegestaan 

 • (Haar)krassen en lijnvormige fouten 

Toegestaan: 

– alle fouten ≤ 30 mm 

– fout > 30 mm: niet toegestaan 

* Diffuus daglicht is licht bij een gelijkmatig bewolkte hemel zonder direct invallende  zonnestralen. Dit komt overéén met gedimd licht in een woon- werkruimte, direct licht kan  bij een beoordeling niet worden toegestaan. 

Toegestane fouten Thermisch versterkt en thermisch gehard glas; Voor het beoordelen van de  optische en visuele kwaliteit van thermisch versterkt en thermisch gehard glas gelden de criteria zoals omschreven bij “Floatglas” en bij, indien van toepassing, “Gecoat glas”. Daarnaast worden  er eisen gesteld aan een aantal verschijnselen die elk kunnen leiden tot een vertekend doorzicht  en die te maken hebben met het horizontale productieproces van het voorgespannen glas. Een  onvermijdelijk gevolg van het hardingsproces is dat de vlakheid van het glas minder wordt. Hoeveel minder is afhankelijk van de dikte, de afmetingen en de verhouding van de afmetingen.  Hierdoor kunnen afwijkingen ontstaan. Dit zijn: 

1) Generale boog 

De generale boog is de afwijking over het gehele glasplaat. Deze vervorming moet langs de  randen en de diagonalen van het glas beoordeeld worden met een rechte metalen liniaal of een  strak gespannen koord. De generale boog is de maximale vervorming in mm over 1 meter lengte. In onderstaande figuur is dit weergegeven: 

2) Rollerwave verstoring; 

Deze is uitsluitend van toepassing bij horizontaal gehard glas. In onderstaand figuur is deze  verstoring afgebeeld:

De rollerwave wordt gemeten door (bijv.) een liniaal van 300mm op het oppervlak van de  thermisch voorgespannen glasplaat te leggen en met voelermaten (met een nauwkeurigheid van  0,05 mm) de golvingen op diverse plekken te meten. Daarbij geldt dat de glasplaat minimaal 600  mm moet zijn, niet binnen 150 mm van de rand van het glas moet worden gemeten en glasplaten  met een generale boog plat moeten worden neergelegd om zo nauwkeuriger te kunnen meten. De grootste gemeten rollerwave is dan het te gebruiken resultaat. 

De maximale waarden voor de generale boog en de rollerwave verstoring bij horizontaal gehard  glas (zonder gaten en randuitsparingen e.d.) zijn: 

3) Randafbuigingen 

Randafbuigingen (edgelift) zijn ook uitsluitend van toepassing bij horizontaal gehard glas. In  onderstaande tekening is weergegeven wat hiermee bedoeld wordt. 

Voor het meten van de randafbuiging moet het voorgespannen glas op een vlakke ondergrond  worden gelegd waarbij de rand van het glas tussen de 50 en 100 mm uitsteekt. De liniaal moet  vervolgens op het oppervlak worden gelegd en met een voelermaat de afstand tussen de liniaal  en de rand worden gemeten. De maximale waarden voor de randafbuigingen (edgelift) bij horizontaal gehard glas (zonder gaten en randuitsparingen e.d.) zijn:

De volgende tolerantie zijn van toepassing op de buiging van het hardglasglas: 1. Horizontaal: 3 mm per 1000 mm 

 1. Verticaal: 5 mm per 1000 mm 
 2. Plaatselijk buiging gemeten over 300 mm: 5 mm per 300 mm 

Dus deze toleranties van de vlakheid van de geharde ruit is overhoeks gemeten met een  metselkoort welke van hoek naar hoek is gespannen. 

Een rekenvoorbeeld: een deur van 900 x 2500 mm is het diagonaal 2657 mm, dus de  buiging/bolling is 7,7971 mm gerekend over het diagonaal van deze ruit. Plaatselijk (gemeten  over 300 mm) mag dit meer zijn. 

2  

Beoordeling van coating op profielen en deurbeslag; 

Verschijning 

Het uiterlijk wordt beoordeeld op het significante oppervlak. 

Het aanzienlijke oppervlak wordt door de klant gedefinieerd en is het deel van het totale  oppervlak dat essentieel is voor het uiterlijk en de bruikbaarheid van het artikel. Randen, diepe  uitsparingen en secundaire oppervlakken worden niet meegerekend in het significante  oppervlak. De organische coating op het aanzienlijke oppervlak mag geen krassen vertonen tot  op het basismetaal. Wanneer de organische coating op het significante oppervlak wordt  bekeken in een schuine hoek van ongeveer 60° ten opzichte van het bovenoppervlak, mag geen  van de hieronder genoemde defecten zichtbaar zijn vanaf een afstand van 3 meter: overmatige  ruwheid, uitlopers, blaasjes, insluitsels, kraters, doffe plekken, gaatjes, putjes, krassen of  andere onaanvaardbare gebreken. 

De organische coating moet een gelijkmatige kleur en glans hebben en een goede dekkracht  hebben. Bij bezichtiging ter plaatse moet als volgt aan deze criteria worden voldaan: 

– voor onderdelen die buiten worden gebruikt: bekeken op een afstand van 5 m – voor onderdelen die binnen worden gebruikt: bekeken op een afstand van 3 m Specifieke eisen voor het testen en goedkeuren van coatingmaterialen (laboratoria): De kleur van de organische coating moet op het significante oppervlak worden gemeten. 

De kleurafwijking (ISO 11664-4) van de gecertificeerde RAL-kaart mag niet groter zijn dan de  limiet voorgeschreven in bijlage A8.1

Artikel 18 Gebruik- Leenduur- kostenglasbokken 

 1. De in bruikleen gegeven glasbokken worden 30 werkdagen kosteloos ter beschikking gesteld,  2. Na de 30 werkdagen wordt per week €20 in rekening gebracht, 
 2. De in bruikleen gegeven glasbokken hebben een waarde á €950 excl. btw, bij schade en/of  verlies worden deze kosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht, 
 3. De glasbokken dienen bij het afhalen bereikbaar te zijn via een verharde ondergrond, 5. Bokken die niet bereikbaar zijn zullen ze opnieuw in de huur worden geactiveerd, 6. Bokken die door de klant zijn afgehaald, dienen ook door de klant retour te worden gebracht. 

Struktglas B.V. 2024